O mnie / About me

 

Prof. zw. dr. hab. inż. Lesław Socha
Instytut Informatyki
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Profile naukowe:

Google Scholar
ResearchGate
ORCID

Wykształcenie

 • Dyplom  mgr inż.  w roku  1970 ,
 • Dyplom  dr            w roku  1975 ,
 • Dyplom  dr hab.    w roku  1982 ,

Wszystkie dyplomy uzyskałem na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej

 • Tytuł prof.             w roku  2006.

Przewód przeprowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  AGH

Tytuły dysertacji:

Praca magisterska: „Algorytm realizacji zamówień przy minimalnym koszcie i czasie produkcji dla uproszczonego modelu walcowni zimnej „Huty Florian””.

Praca doktorska:  „Częstotliwościowe kryteria stabilności stochastycznej

Praca habilitacyjna:Stabilność i sterowanie otwarte w stochastycznych układach  quasi‑liniowych

Dziedziny działalności naukowej:

 1.  analiza drgań w układach dynamicznych,
 2. drgania stochastyczne, analiza spektralna, analiza wrażliwości,
 3. metody modelowania i symulacji układów dynamicznych,
 4. teoria sterowania stochastycznych układów dynamicznych,
 5. analiza wielkich systemów,
 6. teoria systemów: identyfikacja, optymalizacja.
 7. teoria algorytmów sterowania
 8. analiza hybrydowych modeli umieralności
 9. analiza stochastycznych modeli hybrydowych

Prof. zw. dr. hab. inż. Lesław Socha
Institute of Computer Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.

Scientific profiles:

Google Scholar
ResearchGate
ORCID

Education

 • M. Sc. 1970 ,
 • Ph. D. 1975 ,
 • Habilitation 1982 ,

I have received all the above mentioned degrees from Department of Control and Information Engineering of Silesian Technical University, in Gliwice in Poland.

 • Professor title 2006.

The procedure was done by AGH

The titles of theses:

M. Sc. thesis: „The Algorithm of the Realization of Orders with Minimal Cost and Time of the Production for a Simplified Model of the Cold Strip Mill „Huta Florian””

Ph. D. thesis:Frequency Domain Criteria of Stochastic Stability”,

Habilitation thesis:Open Loop Control for Stochastic Quasilinear, Systems

Topics of research experience

 1. analysis of vibrations of dynamic systems,
 2. random vibrations; spectral analysis, sensitivity analysis,
 3. modelling and simulation of dynamic systems,
 4. control theory; stability, stabilizability, controllability of stochastic systems,
 5. analysis of large-scale systems,
 6. system theory; identification, optimization, filtering,
 7. algorithms for control systems,
 8. analysis of hybrid mortality models,
 9. analysis of stochastic hybrid systems.